OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Igor  Duchiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-04-2024r. o godz. 11 :00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali 213, odbędzie się pierwsza  licytacja udziału 1/6  nieruchomości  położonej: 03-439 Warszawa, ul. Bródnowska 4/37, dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00439133/5 [NKW WA3M/00439133/5]  stanowiącego własność:  Jarosław Piekarz.

Całość nieruchomości stanowi lokal  o powierzchni 92,40 m2, który znajduje się na siódmym i ósmym pietrze ( ósmej i dziewiątej  kondygnacji) składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc, garderoby, 2 przedpokoi i wewnętrznej klatki schodowej. Do lokalu przylega loggia. Do lokalu przynależy  piwnica nr 37 o pow. 2,40 m2.  Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 948/28181 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłacznie do użytku właścieli lokali ( KW WA3M / 00102475/3)

    Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 943 000,00 zł zaś cena udziału 1/6 nieruchomości na kwotę 157 200,00zł.  Cena wywołania udziału 1/6 wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 117 900,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 15 720,00 zł + 1,80zł tytułem opłaty za przelew w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie.

  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt II Co 724/23

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.