OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA3M/00402222/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Igor Duchiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 7-12-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali 30, odbędzie się druga  licytacja udziału 2/3 niewydzielonej części nieruchomości  położonej: 03-149 Warszawa, Aluzyjna 33F/505,     dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00402222/8 [NKW WA3M/00402222/8]  wraz z udziałem w wysokości 440/53150  w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ( nr KW 00361088) stanowiącego własność Adama Żuka.

Nieruchomość stanowi lokal usytuowany na 4  piętrze budynku wielolokalowego o  łącznej powierzchni 44,00  m2. Do lokalu przylega loggia o pow. 2,53m2. Lokal składa się z 2 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki  i hallu.

    Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 256 000,00 zł zaś udział 2/3 w nieruchomości na kwotę 171 000,00zł, cena  wywołania udziału 2/3 wynosi 2/3 sumy oszacowania tj.  114 000,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 17 100,00 zł + 1,80zł tytułem opłaty za przelew w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie.

  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt VII Co 58/21

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.