OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Igor Duchiński na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę pod adresem ul.Terespolska 15a, 03-813 Warszawa w sali nr  213, odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych:     

a)  03-216 Warszawa, Modlińska,  Numer działki 20/2, z obrębu 4-06-15 dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00505644/4  wraz z budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość na podstawie art. 453 Kodeksu Cywilnego. O powierzchni 3376 m 2, 

b) 03-216 Warszawa, Modlińska 6B,  Numer działki 20/3, z obrębu 4-06-15,  dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00505645/1,  wraz z budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość na podstawie art. 453 Kodeksu Cywilnego. O powierzchni 2672 m 2,

c) 03-216 Warszawa, Modlińska,  Numer działki 23/3, z obrębu 4-06-15,  dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00505646/8, wraz z urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość. O powierzchni 4629 m 2,

d) 03-216 Warszawa, Modlińska,  Numer działki 7, z obrębu 4-18-03,  dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00505647/5. O powierzchni 643m2 

– (dalej: Nieruchomość) – będącej w użytkowaniu wieczystym dłużnika: Projektu S8 Sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2019 r. komornik postanowił na podstawie art. 926 KPC połączyć w jedno postępowanie i prowadzić egzekucję łącznie z czterech nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym. Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 04 marca 2019 r. sporządzonym przez biegłego sądowego Stefana Stępnia: Wyceniane działki stanowią zorganizowaną całość gospodarczą (działki zabudowane oraz działki przeznaczone pod drogi i parkingi) dlatego zostaną wycenione łącznie.

Łączna powierzchnia gruntu wynosi 11 320 m2. Działki stykają się ze sobą, tworząc kształt bardzo nieregularny o płaskiej powierzchni. 

Przedmiotowa Nieruchomość znajduje się na obszarze gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, zatwierdzonego Uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10.10.2006 r., z późn. zmianami, znajduje się ona na obszarze oznaczonym symbolem PU.20- tereny produkcyjno- usługowe (wysokość zabudowy 20 m, wskaźnik intensywności zabudowy 1,5).

Nieruchomość jest zabudowana 5- kondygnacyjnym budynkiem biurowym (FSO) z 1976 r. o powierzchni zabudowy 1 510 m2, w złym stanie technicznym, oraz budynkiem – kondygnacyjnym, budynek administracyjno- gospodarczy (portiernia) z 1976 r. o powierzchni zabudowy 117 m2, w słabym stanie technicznym. 

Dnia 28 stycznia 2013 r. dla części działek należących do wycenianej Nieruchomości i kilku innych, o nr ewid.: 7, 2/1, 9 z obrębu 4-18-03 i działek nr: 18, 19, 20/1, 21/1, 21/3, 23/1, 23/3, 22, 12/6 z obrębu 4-06-15, wydano z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, decyzję Nr 10/Bia/PRN/2013, o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków magazynowych i biurowych na centrum wystawiennicze z budynkami biurowo – usługowymi wraz z ew. budową budynku technicznego i parkingami naziemnymi (stała się ostateczna w dniu 12.02.2013 r.).

    Suma oszacowania wynosi 7.471.200,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) brutto 9 189 576,00 zł (w stawce VAT 23 %) (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 6 892 182,00 zł (brutto).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 918 957,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA IX O. Centrum w Warszawie 66 10201097 0000 7202 0084 1635 pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość i przeglądać protokół opisu i oszacowania w siedzibie kancelarii komornika w Warszawie, ul. Topazowej 26/U2 lub w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A. Sądowa sygnatura akt: II Co 522/21.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 Kodeksu postępowania cywilnego w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika tj. prawa osób trzecich, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.    

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 NIERUCHOMOŚCI nr  KW WA3M/00473415/6 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Igor  Duchiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  10 stycznia 2023r. o godz. 13 :00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali 21, odbędzie się pierwsza  licytacja udziału 1/2 nieruchomości  położonej: 03-290 Warszawa, Geodezyjna 84D/17,   dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00473415/6 wraz z przynależną komórką lokatorską Nr 17-1  i udziałem w wysokości 17580/2409778 w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW WA3M/00437108/7). Udział w nieruchomości stanowi własność Marleny Anny Szatałowicz .

Cała nieruchomość to lokal mieszkalny, usytuowany jest na  4 i 5 kondygnacji ( 3 i 4 piętrze)- lokal dwupoziomowy, składa się z :  5 pokoi, kuchni, 2 łazienek, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 163,46m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska nr 17 o powierzchni 12,34 m2.

    Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 874 500,00 zł zaś udział 1/2 nieruchomości na kwotę 437 300,00 zł. Cena  wywołania 1/2 udziału wynosi 3/4 sumy oszacowania 1/2 udziału tj. 327 975,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 43 730,00 zł + 1,80zł tytułem opłaty za przelew w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie.

  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt I Co 159/21

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU nr KW WA3M/00404186/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Olga Sawicka. Zastępca Igor Duchiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-11-2022r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a w sali nr 206,odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługującego dłużniczce: Bożena Mańkowska
położonego: 03-130 Warszawa, ul. Kamińskiego 2/37, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WA3M/00404186/7]. Lokal położony jest na 1 kondygnacji (parter) budynku wielorodzinnego i posiada powierzchnię użytkową wynoszącą 54,50m2, na którą składają się: 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, WC.
Do lokalu przylega loggia o powierzchni 1,10m2. Wraz ze spółdzielczym własnościowym prawem do przedmiotowego lokalu związane jest prawo wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku.
Suma oszacowania wynosi 276 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 184 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 600,00 zł + opłata za przelew 1,80zł na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 30 10201026 0000 1302 0380 3129 w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul. Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt I Co 262/17.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA3M/00402222/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Igor Duchiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 7-12-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali 30, odbędzie się druga  licytacja udziału 2/3 niewydzielonej części nieruchomości  położonej: 03-149 Warszawa, Aluzyjna 33F/505,     dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00402222/8 [NKW WA3M/00402222/8]  wraz z udziałem w wysokości 440/53150  w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ( nr KW 00361088) stanowiącego własność Adama Żuka.

Nieruchomość stanowi lokal usytuowany na 4  piętrze budynku wielolokalowego o  łącznej powierzchni 44,00  m2. Do lokalu przylega loggia o pow. 2,53m2. Lokal składa się z 2 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki  i hallu.

    Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 256 000,00 zł zaś udział 2/3 w nieruchomości na kwotę 171 000,00zł, cena  wywołania udziału 2/3 wynosi 2/3 sumy oszacowania tj.  114 000,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 17 100,00 zł + 1,80zł tytułem opłaty za przelew w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie.

  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt VII Co 58/21

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.