OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Igor Duchiński, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie   Km 463/20,  w dniu 29-02-2024 o godzinie 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)  pierwszy  przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości: nieruchomości  zabudowanej   położonej  pod adresem: 03-289 Warszawa, ul. Małej Brzozy 4/7   , dla której Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00427639/5           o powierzchni użytkowej 47,21  m2 z przynależną komórką lokatorską nr 50 o powierzchni 2,75 m2,  będącej  własnością dłużnika: Agnieszka Kułakowska. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 4996/383304 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu o nr 1/89 z obrębu 4-16-38 opow/ 0,6086 ha (KW r WA3M/00403459/5) oraz taki sam udział w częściach budynku i urządzeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania. W ramach udziału w nieruchomości wspólnej właścicielowi lokalu przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr G50 w garażu B.

Suma oszacowania wynosi 401 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 301 275,00 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania. 

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 

40 170 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA IX O. Centrum w Warszawie 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 07-03-2024 o godzinie 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Igor  Duchiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-04-2024r. o godz. 11 :00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali 213, odbędzie się pierwsza  licytacja udziału 1/6  nieruchomości  położonej: 03-439 Warszawa, ul. Bródnowska 4/37, dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00439133/5 [NKW WA3M/00439133/5]  stanowiącego własność:  Jarosław Piekarz.

Całość nieruchomości stanowi lokal  o powierzchni 92,40 m2, który znajduje się na siódmym i ósmym pietrze ( ósmej i dziewiątej  kondygnacji) składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc, garderoby, 2 przedpokoi i wewnętrznej klatki schodowej. Do lokalu przylega loggia. Do lokalu przynależy  piwnica nr 37 o pow. 2,40 m2.  Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 948/28181 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłacznie do użytku właścieli lokali ( KW WA3M / 00102475/3)

    Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 943 000,00 zł zaś cena udziału 1/6 nieruchomości na kwotę 157 200,00zł.  Cena wywołania udziału 1/6 wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 117 900,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 15 720,00 zł + 1,80zł tytułem opłaty za przelew w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie.

  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt II Co 724/23

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.