OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Igor Duchiński na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę pod adresem ul.Terespolska 15a, 03-813 Warszawa w sali nr  213, odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych:     

a)  03-216 Warszawa, Modlińska,  Numer działki 20/2, z obrębu 4-06-15 dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00505644/4  wraz z budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość na podstawie art. 453 Kodeksu Cywilnego. O powierzchni 3376 m 2, 

b) 03-216 Warszawa, Modlińska 6B,  Numer działki 20/3, z obrębu 4-06-15,  dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00505645/1,  wraz z budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość na podstawie art. 453 Kodeksu Cywilnego. O powierzchni 2672 m 2,

c) 03-216 Warszawa, Modlińska,  Numer działki 23/3, z obrębu 4-06-15,  dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00505646/8, wraz z urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość. O powierzchni 4629 m 2,

d) 03-216 Warszawa, Modlińska,  Numer działki 7, z obrębu 4-18-03,  dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00505647/5. O powierzchni 643m2 

– (dalej: Nieruchomość) – będącej w użytkowaniu wieczystym dłużnika: Projektu S8 Sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2019 r. komornik postanowił na podstawie art. 926 KPC połączyć w jedno postępowanie i prowadzić egzekucję łącznie z czterech nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym. Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 04 marca 2019 r. sporządzonym przez biegłego sądowego Stefana Stępnia: Wyceniane działki stanowią zorganizowaną całość gospodarczą (działki zabudowane oraz działki przeznaczone pod drogi i parkingi) dlatego zostaną wycenione łącznie.

Łączna powierzchnia gruntu wynosi 11 320 m2. Działki stykają się ze sobą, tworząc kształt bardzo nieregularny o płaskiej powierzchni. 

Przedmiotowa Nieruchomość znajduje się na obszarze gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, zatwierdzonego Uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10.10.2006 r., z późn. zmianami, znajduje się ona na obszarze oznaczonym symbolem PU.20- tereny produkcyjno- usługowe (wysokość zabudowy 20 m, wskaźnik intensywności zabudowy 1,5).

Nieruchomość jest zabudowana 5- kondygnacyjnym budynkiem biurowym (FSO) z 1976 r. o powierzchni zabudowy 1 510 m2, w złym stanie technicznym, oraz budynkiem – kondygnacyjnym, budynek administracyjno- gospodarczy (portiernia) z 1976 r. o powierzchni zabudowy 117 m2, w słabym stanie technicznym. 

Dnia 28 stycznia 2013 r. dla części działek należących do wycenianej Nieruchomości i kilku innych, o nr ewid.: 7, 2/1, 9 z obrębu 4-18-03 i działek nr: 18, 19, 20/1, 21/1, 21/3, 23/1, 23/3, 22, 12/6 z obrębu 4-06-15, wydano z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, decyzję Nr 10/Bia/PRN/2013, o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków magazynowych i biurowych na centrum wystawiennicze z budynkami biurowo – usługowymi wraz z ew. budową budynku technicznego i parkingami naziemnymi (stała się ostateczna w dniu 12.02.2013 r.).

    Suma oszacowania wynosi 7.471.200,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) brutto 9 189 576,00 zł (w stawce VAT 23 %) (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 6 892 182,00 zł (brutto).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 918 957,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA IX O. Centrum w Warszawie 66 10201097 0000 7202 0084 1635 pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość i przeglądać protokół opisu i oszacowania w siedzibie kancelarii komornika w Warszawie, ul. Topazowej 26/U2 lub w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A. Sądowa sygnatura akt: II Co 522/21.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 Kodeksu postępowania cywilnego w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika tj. prawa osób trzecich, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.