OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 NIERUCHOMOŚCI nr  KW WA3M/00473415/6 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Igor  Duchiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  10 stycznia 2023r. o godz. 13 :00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali 21, odbędzie się pierwsza  licytacja udziału 1/2 nieruchomości  położonej: 03-290 Warszawa, Geodezyjna 84D/17,   dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00473415/6 wraz z przynależną komórką lokatorską Nr 17-1  i udziałem w wysokości 17580/2409778 w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW WA3M/00437108/7). Udział w nieruchomości stanowi własność Marleny Anny Szatałowicz .

Cała nieruchomość to lokal mieszkalny, usytuowany jest na  4 i 5 kondygnacji ( 3 i 4 piętrze)- lokal dwupoziomowy, składa się z :  5 pokoi, kuchni, 2 łazienek, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 163,46m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska nr 17 o powierzchni 12,34 m2.

    Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 874 500,00 zł zaś udział 1/2 nieruchomości na kwotę 437 300,00 zł. Cena  wywołania 1/2 udziału wynosi 3/4 sumy oszacowania 1/2 udziału tj. 327 975,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 43 730,00 zł + 1,80zł tytułem opłaty za przelew w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie.

  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt I Co 159/21

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.