OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU nr KW WA3M/00404186/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Olga Sawicka. Zastępca Igor Duchiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-11-2022r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a w sali nr 206,odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługującego dłużniczce: Bożena Mańkowska
położonego: 03-130 Warszawa, ul. Kamińskiego 2/37, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WA3M/00404186/7]. Lokal położony jest na 1 kondygnacji (parter) budynku wielorodzinnego i posiada powierzchnię użytkową wynoszącą 54,50m2, na którą składają się: 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, WC.
Do lokalu przylega loggia o powierzchni 1,10m2. Wraz ze spółdzielczym własnościowym prawem do przedmiotowego lokalu związane jest prawo wyłącznego korzystania z komórki lokatorskiej zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku.
Suma oszacowania wynosi 276 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 184 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 600,00 zł + opłata za przelew 1,80zł na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 30 10201026 0000 1302 0380 3129 w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul. Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt I Co 262/17.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej
lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.