OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Igor Duchiński, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie   Km 463/20,  w dniu 29-02-2024 o godzinie 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)  pierwszy  przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości: nieruchomości  zabudowanej   położonej  pod adresem: 03-289 Warszawa, ul. Małej Brzozy 4/7   , dla której Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00427639/5           o powierzchni użytkowej 47,21  m2 z przynależną komórką lokatorską nr 50 o powierzchni 2,75 m2,  będącej  własnością dłużnika: Agnieszka Kułakowska. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 4996/383304 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu o nr 1/89 z obrębu 4-16-38 opow/ 0,6086 ha (KW r WA3M/00403459/5) oraz taki sam udział w częściach budynku i urządzeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania. W ramach udziału w nieruchomości wspólnej właścicielowi lokalu przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr G50 w garażu B.

Suma oszacowania wynosi 401 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 301 275,00 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania. 

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 

40 170 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA IX O. Centrum w Warszawie 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 07-03-2024 o godzinie 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.