OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA3M/00174344/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Igor  Duchiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 7 września 2022r.

o godz. 14 :00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Terespolska 15a w sali 213, odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości położonej: 03-352 Warszawa, ul. Rembielińska 17/44,   dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00174344/1  [NKW WA3M/00174344/1]wraz z udziałem w wysokości 47/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ( nr KW00053307/6) stanowiącej własność Sylwi Nowińskiej- Orzeszek 

    Lokal usytuowany jest na 3 kondygnacji ( 2 piętro) składa się z :  2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i holu o łącznej powierzchni użytkowej 37,84m2

    Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 320 600,00 zł zaś cena  wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 240 450,00  zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika 66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 32 060,00 zł + 1,80zł tytułem opłaty za przelew w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie.

  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt II Co 1223/19

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.