OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA3M/00435512/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Igor  Duchiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 22 sierpnia 2022r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę w Warszawie przy ul.Terespolska 15a w sali 205, odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości  położonej: 03-707 Warszawa, Floriańska 6/C28,  dla której  Sąd Rej. Dla W-Wy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00435512/8  [NKW WA3M/00435512/8] wraz z udziałem w wysokości 1100/161855  w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ( nr KW WA3M/00276984/4).

    Lokal usytuowany jest na 6 piętrze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 110,0 m2. Układ funkcjonalny lokalu obejmuje salon z kuchnią, jadalnię, 4 pokoje ( w tym dwa gabinety), 2 łazienki z WC, dodatkowe WC z pralnią, 2 garderoby. Do lokalu przylegają dwa tarasy o łącznej powierzchni 102 m 2.

    Nieruchomość została oszacowana w trybie art 948 kpc na kwotę 1 222 600,00 zł zaś cena  wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 916 950,00zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię  na rachunek bankowy komornika

66 1020 1097 0000 7202 0084 1635 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 122 260,00 zł + 1,80zł tytułem opłaty za przelew w taki sposób aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg kwota znajdowała się na w/w koncie.

  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul.Terespolska 15a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt VII Co 112/17

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.